WAA

Mr. M.F.J.J.M. Tijssen, advocaat bij Tijssen & Saes, is lid van de WAA, de Werkgroep Artsen en Advocaten. De letselschadepraktijk bestrijkt verschillende terreinen van het aansprakelijkheidsrecht (verkeer, arbeid, gezondheidszorg, producten). Maar of het nu gaat om een verkeersongeval, om blootstelling aan asbest, om een fout van een dokter of om een gebrekkig product, inherent aan letselschadezaken zijn de medische aspecten. Belangenbehartigers zijn om die reden aangewezen op medisch adviseurs, terwijl rechters in veel gevallen niet tot een oordeel kunnen komen zonder inschakeling van medische deskundigen. Het is om die reden belangrijk dat juristen en artsen elkaar begrijpen.

Het klassieke arrest Zwolsche Algemeene/De Greef (HR 8 juni 2001, NJ 2001, 433) leerde dat de begrippenkaders van artsen en juristen niet gelijk zijn. Partijen dienen zich om die reden bewust te zijn van de omstandigheid dat artsen en advocaten bepaalde begrippen soms verschillend uitleggen.
De werkgroep brengt artsen en advocaten samen en streeft er op die manier naar dat artsen en advocaten elkaars taal leren begrijpen. De WAA zorgt voor kennisoverdracht door vergaderingen en lezingen, door het jaarlijkse congres en door het uitgeven van het vaktijdschrift Letsel & Schade.

De WAA tracht, door ook met derden (wetenschap, rechterlijke macht, verzekeraars) te spreken, ervoor te zorgen dat het schaderegelingproces – en meer in het bijzonder het zogenoemde medische traject – soepeler verloopt. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat met name die fase pijnlijk is voor slachtoffers en dus verbetering behoeft.

Voor meer informatie: www.waa.nl.

WAA
Scroll naar boven