ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid?
Indien u ten gevolge van het letsel niet meer in staat bent om uw werk (volledig) te verrichten, is het mogelijk dat er verlies arbeidsvermogen ontstaat. Het is, indien het verlies arbeidsvermogen is aangetoond, mogelijk om deze schade op de aansprakelijke partij te verhalen. We moeten onderscheid maken tussen werknemers en zelfstandigen.

Werknemers
Als u door uw letsel tijdelijk niet meer kunt werken, betaalt uw werkgever vaak 100 procent van uw salaris door. Meestal gedurende het eerste jaar van uw ziekteverzuim. Is uw letsel zodanig ernstig dat u ook in het tweede jaar nog ziek bent, dan betaalt de werkgever vaak maar 70 procent van uw salaris door. Het tekort van 30 procent van uw salaris verhalen wij namens u op de aansprakelijke partij.

Ook indien u nadat de eerste twee jaar na ziekte zijn verstreken, een ziektewetuitkering ontvangt, kunnen wij het tekort namens u verhalen op de wederpartij. ​

Zelfstandigen
Indien u als zelfstandige arbeidsongeschikt raakt zullen er maatregelen moeten worden getroffen om het bedrijf voort te zetten. De kosten die hiermee gemoeid zijn komen in principe voor rekening van de aansprakelijke partij. Bovendien zult u uw arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk moeten melden bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, voor zover u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten.

De kosten van waarneming moeten in de boekhouding worden opgenomen.

Als uw bedrijf ondanks de genomen maatregelen minder winst genereert vanwege uw ongeval, vormt dit in beginsel te claimen schade.

Scroll naar boven