Smartengeld

In beginsel komen de kosten voor uw eigen rekening. Wordt echter aansprakelijkheid door de wederpartij erkend, dan worden de buiten-gerechtelijke kosten van rechtsbijstand door ons verhaald op de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar. Dit is mogelijk omdat het smartengeld na ongeval deel uitmaakt van uw schade, hetgeen bij wet is geregeld. Deze kosten kunnen door ons als deskundig en professioneel belangenbehartiger van de aansprakelijke partij worden gevorderd. De verhaalde buitengerechtelijke kosten komen toe aan Tijssen & Saes Advocaten.

Onder buitengerechtelijke kosten worden bedoeld de kosten die worden gemaakt totdat de zaak voor de rechter komt. In het merendeel van de gevallen wordt een letselschadezaak buitengerechtelijk opgelost en komt het niet tot een gang naar de rechter.

Uurtarief
Zijn onze kosten als buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand verhaalbaar op de tegenpartij, dan zullen wij een jaarlijks te indexeren (voorschot)tarief berekenen van € 198,- exclusief 19% BTW en 5% kantoorkosten, welk aan de hand van het bereikte resultaat en de ingewikkeldheid van de zaak nog kan worden verhoogd.

Kosten tijdens procedure
In beginsel wordt een regeling in der minne nagestreefd. Af en toe is het echter noodzakelijk om een gerechtelijke procedure te beginnen. In een dergelijk geval zullen de kosten van rechtsbijstand ,gemaakt ten behoeve van de procedure, niet door de wederpartij worden vergoed.

Indien u de procedure wint, dan krijgt u de proceskosten vergoed van de tegenpartij. Dit zijn echter lage gestandaardiseerde bedragen. Deze vergoeding is meestal niet voldoende om de advocaatkosten volledig te dekken. Indien u de zaak verliest dient u de eigen advocaatkosten en de vastgestelde proceskosten aan de tegenpartij te betalen.

Scroll naar boven