goedkoper dan u denkt !!

Gratis rechtshulp bij erkenning van aansprakelijkheid

In Nederland is in de wet vastgelegd dat de aansprakelijke partij (of diens verzekeraar) de redelijke buitengerechtelijke kosten van deskundige bijstand van een advocaat (buiten rechte) dient te vergoeden indien aansprakelijkheid is erkend. Wij verhalen onze kosten dan rechtstreeks op de tegenpartij (gratis rechtshulp).

Als niet duidelijk is of iemand geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor uw schade, krijgt u van ons duidelijk te horen welke kosten gemaakt moeten worden. Ook onderzoeken we of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Alleen als u een advocaat inschakelt hebt u toegang tot gefinancierde rechtsbijstand. Wanneer u een rechtsbijstandverlener, die geen advocaat is, inschakelt hebt u die toegang niet.

​Buitengerechtelijke kosten

Onder buitengerechtelijke kosten worden bedoeld de kosten die worden gemaakt totdat de zaak voor de rechter komt. In het merendeel van de gevallen wordt een letselschadezaak buitengerechtelijk opgelost en komt het niet tot een gang naar de rechter. Als aansprakelijkheid is erkend komen alle buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van rechtshulp, de kosten voor het opvragen van medische informatie en de kosten van de medisch adviseur, voor rekening van de aansprakelijke partij. U zult daardoor, eigen schuld daargelaten, geen rekening van ons ontvangen.

Gerechtelijke kosten

In beginsel wordt een regeling in der minne nagestreefd. In sommige gevallen is het echter noodzakelijk om een gerechtelijke procedure te beginnen. In een dergelijk geval zullen de kosten van rechtsbijstand ,gemaakt ten behoeve van de procedure, niet altijd door de wederpartij worden vergoed.

Indien u de procedure wint, dan krijgt u de proceskosten vergoed van de tegenpartij. Dit zijn echter lage gestandaardiseerde bedragen. Deze vergoeding is meestal niet voldoende om de advocaatkosten volledig te dekken. Indien u de zaak verliest dient u de eigen advocaatkosten en de vastgestelde proceskosten aan de tegenpartij te betalen.

Scroll naar boven